Bản sao luôn bật cho VMware vSphere

Công cụ sao chép luôn bật của Zerto cho VMware vSphere cho phép bạn sao chép bất kỳ máy chủ nào trong VMware để tự động khôi phục dữ liệu, chuyển đổi dự phòng và sao lưu dự phòng.