Chính sách & Quy định chung

Thỏa thuận giữa người sử dụng Zerto

Chào mừng Quý Khách đến Zerto. Website Zerto (“Trang web”) cùng các liên kết được điều hành bởi Công ty Tnhh GH TELECOMvà được cung cấp cho Quý Khách với điều kiện về sự chấp nhận của Quý Khách  không sửa đổi các điều khoản, điều kiện thông báo trong tài liệu này (“Điều khoản” ). Việc Quý Khách sử dụng trang web thể hiện sự chấp nhận của Quý Khách  với những điều khoản đó

Khi vào web của chúng tôi, Quý khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Quý Khách hàng đảm bảo đầy đủ hành vi dân sự khi tham gia vào các giao dịch làm phát sinh quyền nghĩa vụ của các bên theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch phát sinh trong trường hợp không tuân thủ điều kiện truy cập này.

 Xin vui lòng đọc các điều khoản này một cách cẩn thận, giữ một bản sao để tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng website

Đến với Zerto hoặc gửi email đến Zerto thiết lập thông tin liên lạc điện tử. Quý Khách đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử Quý Khách đồng ý rằng tất cả các thoả thuận, thông báo, tiết lộ thông tin truyền thông khác chúng tôi cung cấp cho Quý Khách bằng điện tử, qua email trên trang web, đáp ứng yêu cầu về giao tiếp bằng văn bản.

Quý Khách  trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản mật khẩu của Quý Khách để hạn chế quyền truy cập vào máy tính của Quý Khách , Quý Khách đồng ý chấp nhận trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản hoặc mật khẩu của Quý Khách. Quý Khách không quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản của Quý Khách cho bất kỳ nhân hay tổ chức nào khác. Quý Khách  thừa nhận rằng Zerto không chịu trách nhiệm đối với bên thứ ba truy cập vào tài khoản của Quý Khách từ hành vi trộm cắp hoặc biển thủ tài khoản của Quý Khách IL CORAD Delivery cộng sự của mình quyền từ chối hoặc hủy bỏ dịch vụ, chấm dứt tài khoản, hoặc loại bỏ hoặc chỉnh sửa nội dung trong quyết định riêng của chúng tôi.

Chuyển nhượng

Quý Khách không quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản, bởi hoạt động của pháp luật hay không, không cần sự đồng ý của Zerto trước bằng văn bản. Mọi nỗ lực của Quý Khách trong việc cho tặng hay chuyển nhượng các Điều khoản không sự đồng ý như vậy, sẽ được xem giá trị không hiệu lực. Zerto thể cho hay chuyển nhượng các điều khoản, theo quyết định của mình, không hạn chế. Như đã nóitrên, những điều khoản sẽ ràng buộc mang lại lợi ích của các bên, những người kế nhiệm thừa hưởng. Zerto của không cố ý thu thập, trực tuyến hoặc ngoại tuyến, thông tin nhân từ những ngườiđộ tuổi dưới 13. Nếu Quý Khách dưới 18 tuổi, Quý Khách thể sử dụng Zerto dưới sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Chính sách bảo mật

Trang Zerto xem trọng việc bảo mật thông tin sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin việc thanh toán của Quý khách

Phạm vi dịch vụ

Dịch vụ Zerto chỉ sẵn cho những cửa hàng/địa chỉ nêu tại Chính sách vận chuyển.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba/ dịch vụ của bên thứ ba

Zerto thể chứa các liên kết đến các trang web khác (“Các Trang Liên Kết”). Những Trang Liên Kết này không thuộc thẩm quyền của Zerto Zerto không chịu trách nhiệm về nội dung của bất cứ Trang Liên Kết nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào bên trong mỗi Trang Liên Kết, hay bất cứ thay đổi hoặc cập nhật nào của Trang Liên Kết. Zerto đang cung cấp những liên kết này đến Quý Khách chỉ như một tiện nghi, sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi Zerto cho những trang của bất cứ tổ chức nào cùng các hoạt động của .

Các dịch vụ thông qua Zerto được cung cấp bởi các trang của bên thứ ba các tổ chức

Bằng cách sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc chức năng nguồn gốc từ miền ilcorda.com, Quý Khách thừa nhận đồng ý rằng Zerto thể chia sẻ thông tin dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba Zerto mối quan hệ hợp đồng để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ yêu cầu hoặc chức năng đại diện cho người sử dụng Zerto khách hàng.

Nghĩa vụ của Người mua:


+ Thực hiện đúng các quy trình, quy định liên quan tới dịch vụ do Người bán quy định.
+ Thanh toán cho Người bán đầy đủ số tiền theo đơn đặt hàng kèm theo các chứng từ, hóa đơn theo quy định (Nếu ).
+ Hỗ trợ cung cấp thông tin đầy đủ cho Người bán liên quan tới các giao dịch khi Người bán yêu cầu.

 Nghĩa vụ của Người bán:


+ vấn, hướng dẫn tất cả các thông tin liên quan tới sản phẩm để Người mua hiểu thể sử dụng dịch vụ.
+ Cung cấp đẩy đủ sản phẩm cho Người mua đúng thời hạn số lượng sau khi Người mua đã thanh toán đầy đủ cho Người bán.
+ Hỗ trợ Người mua trong việc giải quyết các khiếu nại, thắc mắc những khó khăn trong quá trình sử dụng sản phẩm.
+ Cung cấp các chứng từ liên quan tới việc Người mua thanh toán cho Người bán như phiếu thu, hóa đơn,… với tổng số tiền Người mua đã đặt trong tháng theo yêu cầu.

Không trái pháp luật hoặc bị cấm sử dụng/ sở hữu trí tuệ

Quý Khách được cấp một giấy phép không độc quyền, không được chuyển nhượng, dễ hủy bỏ để truy cập sử dụng Zerto theo đúng các điều khoản sử dụng. một điều kiện của việc sử dụng các trang web, Quý Khách bảo đảm với Zerto rằng Quý Khách sẽ không sử dụng trang web cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi những điều khoản này. Quý Khách không thể sử dụng trang web bằng bất kỳ cách nào thể gây tổn hại, quá tải, hoặc làm ảnh hưởng đến trang web hoặc gây trở ngại đến việc sử dụng quyền lợi của những người khác trên trang web. Quý Khách không được lấy hoặc cố lấy bất cứ thành phần hoặc thông tin nào bằng bất cứ cách nào hoặc không chủ ý nhằm thực hiện cung cấp thông tin qua trang web

Tất cả nội dung như một phần của dịch vụ, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, biểu tượng, hình ảnh, cũng như việc biên soạn của chúng, bất kỳ phần mềm được sử dụng trên các trang web, tài sản của Zerto hoặc các nhà cung cấp được bảo vệ bởi luật bản quyền các luật khác bảo vệ sở hữu trí tuệ quyền sở hữu. Quý Khách đồng ý tuân thủ thực hiện đầy đủ luật bản quyền quyền sở hữu, truyền thuyết hoặc các hạn chế khác được chứa trong bất kỳ nội dung nào sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Quý Khách sẽ không sửa đổi, xuất bản, truyền, đảo ngược, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, tạo ra tác phẩm phái sinh, hoặc trong bất kỳ cách nào khai thác bất kỳ nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần, được tìm thấy trên các trang web không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản của Zerto . Sản phẩm sẵn của Zerto không nhằm mục đích bán lại. Việc Quý Khách sử dụng trang web này không cho phép Quý Khách sử dụng trái phép của bất kỳ nội dung được bảo vệ, đặc biệt Quý Khách sẽ không xóa hoặc thay đổi bất kỳ quyền sở hữu hoặc thông báo trong nội dung bất kỳ. Quý Khách sẽ sử dụng nội dung được bảo vệ chỉ cho mục đích sử dụng nhân, sẽ không sử dụng nội dung không được sự cho phép bằng văn bản của Zerto chủ sở hữu quyền tác giả. Quý Khách đồng ý rằng Quý Khách sẽ không bất kỳ quyền sở hữu trong bất kỳ nội dung được bảo vệ nào. Chúng tôi không cấp bất kỳ giấy phép, ràng hay ngụ ý, đối với tài sản trí tuệ của Zerto hoặc cấp giấy phép, trừ khi được cho phép bởi các Điều khoản này.

Zerto quyền vào mọi lúc tiết lộ bất cứ thông tin cần thiết để đáp ứng luật pháp, quy định, quá trình hợp pháp hoặc yêu cầu của nhà chức trách, hoặc sửa đổi, từ chối đưa lên hoặc loại bỏ bất cứ thông tin hoặc tài liệu, toàn bộ hoặc một phần, tuỳ ý Zerto.

Luôn luôn cẩn thận khi đưa ra bất cứ thông tin nhân nào về chính Quý Khách ở bất cứ Dịch vụ Thông tin nào. Zerto không kiểm soát hay chứng thực nội dung, các thông điệp hoặc thông tin tìm đượcbất cứ Dịch vụ Thông tin , do đó, Zerto từ chối bất cứ trách nhiệm pháp liên quan đến các Dịch vụ Thông tin bất cứ hành động do sự tham gia của Quý Khách vào bất cứ Dịch vụ Thông tin.

Tài liệu được tải lên một Dịch vụ Thông tin thể bị giới hạn về chức năng sử dụng, sự sao chép / hoặc sự phổ biến. Quý Khách chịu trách nhiệm tôn trọng những giới hạn đó nếu Quý Khách tải lên các tài liệu.

Zerto không yêu cầu quyền sở hữu của các thành phần Quý Khách cung cấp cho Zerto (bao gồm cả những phản hồi góp ý) hoặc đưa lên, nhập vào vào trang web bất kỳ Zerto hoặc dịch vụ liên quan của chúng tôi (gọi chung Trình”). Tuy nhiên, bằng việc đưa lên, tải lên, nhập các thông tin Quý Khách cho phép, công ty liên kết của chúng tôi được phép Zerto để sử dụng những thông tin đó trong mối liên hệ với những hoạt động thương mại Internet bao gồm nhưng không giới hạn, quyền được: sao lưu, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, phỏng, biên tập, dịch sắp xếp thông tin đó; phổ biến tên tuổi của Quý Khách gắn liền với tài liệu.

Không sự bồi hoàn nào liên quan đến việc sử dụng các thông tin, như đã nóiđây. Zerto không chịu trách nhiệm đưa lên hoặc sử dụng những thông tin Quý Khách cung cấp thể loại bỏ bất cứ thông tin nào vào bất kỳ thời điểm nào.

Bằng việc đưa lên, tải lên, nhập vào các thông tin Quý Khách bảo đảm Quý Khách sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền liên quan đến thông tin của Quý Khách như đã nóiphần này bao gồm, nhưng không giới hạn, mọi quyền cần thiết cho Quý Khách để cung cấp, tải lên, nhập vào những thông tin đó.

Bồi thường

Quý Khách đồng ý bồi thường, bảo vệ giữ tổn hại cho IL CORDADelivery, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại các bên thứ ba, đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, nợ phải trả chi phí (bao gồm phí luật hợp ) liên quan đến hoặc phát sinh từ việc sử dụng hoặc không khả năng sử dụng các trang web hoặc dịch vụ, người sử dụng bất kỳ thông tin đăng được thực hiện bởi Quý Khách, việc Quý Khách vi phạm bất kỳ điều khoản của Hiệp định này hoặc vi phạm bất kỳ quyền của một bên thứ ba, hoặc vi phạm bất kỳ luật áp dụng, quy định hoặc quy định. Zerto quyền, bằng chi phí của mình, để sự bảo vệ độc quyền kiểm soát của bất kỳ vấn đề nào trong việc bồi thường của Quý Khách, trong trường hợp đó Quý Khách sẽ hoàn toàn hợp tác với Zerto trong việc khẳng định bất kỳ phòng vệ sẵn.

Từ chối trách nhiệm

Các thông tin, phần mềm, sản phẩm dịch vụ bao gồm trong hoặc sẵn thông qua các trang web thể bao gồm sự thiếu chính xác hoặc lỗi đánh máy. Thay đổi được định kỳ thêm vào những thông tin trong tài liệu này. Zerto / hoặc các nhà cung cấp của thể cải thiện / hoặc những thay đổi trong các trang web bất cứ lúc nào. Zerto / hoặc các nhà cung cấp của không đảm bảo về tính phù hợp, độ tin cậy, tính sẵn , kịp thời chính xác của các thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ hình ảnh liên quan trên các trang web cho mục đích nào. Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật áp dụng, tất cả các thông tin như vậy, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ hình ảnh liên quan được cung cấp như được hiển thị; không bảo hành hoặc điều kiện của bất cứ loại nào. Zerto / hoặc các nhà cung cấp từ chối mọi bảo đảm điều kiện liên quan đến thông tin này, các phần mềm, sản phẩm, dịch vụ hình ảnh liên quan, bao gồm tất cả ngụ ý bảo đảm hoặc điều kiện thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề không vi phạm. Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật hiện hành, trong bất cứ trường hợp Zerto / hoặc các nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn, những thiệt hại về sử dụng, dữ liệu hay lợi nhuận, phát sinh từ hoặc trong bất kỳ cách nào kết nối với việc sử dụng hoặc hiệu suất của trang web, với sự chậm trễ hoặc không khả năng sử dụng các trang web hoặc dịch vụ liên quan, cung cấp hoặc không cung cấp dịch vụ, hoặc cho bất cứ thông tin, phần mềm , sản phẩm, dịch vụ hình ảnh liên quan thu được thông qua các trang web, hoặc phát sinh từ việc sử dụng các trang web, cho dựa trên hợp đồng, sai lầm nhân, suất, trách nhiệm pháp chặt chẽ hay không, ngay cả khi của Zerto hoặc bất kỳ nhà cung cấp của đã được thông báo về khả năng thiệt hại. Bởi một số quốc gia / vùng lãnh thổ không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế trên thể không áp dụng cho Quý Khách. Nếu Quý Khách không hài lòng với bất kỳ phần nào của trang web, hoặc với bất kỳ các điều khoản sử dụng, biện pháp khắc phục duy nhất độc quyền ngưng sử dụng trang web.

Chấm dứt/ hạn chế truy cập

Zerto quyền, đặc quyền của mình, chấm dứt quyền truy cập vào các trang web các dịch vụ liên quan hoặc bất cứ phần nào trong đó vào bất cứ lúc nào, không cần thông báo trước. Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật, thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam Quý Khách đồng ý với các thẩm quyền độc quyền địa điểm của tòa ánViệt Nam trong tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng của website. Sử dụng các trang web được cho phépbất cứ quyền hạn nào không hiệu lực cho tất cả các quy định của các Điều khoản, bao gồm, nhưng không giới hạn, phần này.

Quý Khách đồng ý rằng không công ty liên doanh, hợp tác, quan hệ lao động, hoặc quan tồn tại giữa Quý Khách Zerto như một kết quả của bản thoả thuận này hoặc việc sử dụng của trang web. Sự thể hiện Zerto của thỏa thuận này phản ánh pháp luật hiện hành những quá trình luật pháp, không chứa đựng trong bản thoả thuận này cản trở quyền Zerto để thực hiện theo chính phủ, tòa án thực thi pháp luật hoặc các quá trình liên quan đến việc Quý Khách sử dụng các trang web hoặc thông tin cung cấp hoặc được thu thập bởi Zerto đối với việc sử dụng đó. Nếu phần nào của bản thoả thuận này được xác định không hợp lệ theo quy định của pháp luật hoặc không thể thực hiện hành bao gồm, nhưng không giới hạn, sự từ bỏ trách nhiệm bảo hành những hạn chế nêu trên, thì những điều khoản sai trái hoặc không thể thực thi được sẽ được thay thế thể thực thi hiệu lực hợp lệ gần nhất với dự định của những điều khoản những thoả thuận còn lại sẽ tiếp tục hiệu lực.

Trừ khi được chỉ đây, bản thoả thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa người sử dụng Zerto với sự liên quan thay thế tất cả thông tin liên lạc đề nghị trước hoặc cùng thời điểm, điện tử, nói miệng hay viết tay, giữa người sử dụng Zerto đối với trang web. Một phiên bản in của bản thỏa thuận này bất kỳ thông báo đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong thủ tục tố tụng pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến thỏa thuận này với cùng mức độ tùy thuộc vào các điều kiện tương tự như tài liệu kinh doanh khác hồ ban đầu được tạo ra duy trì trong mẫu in sẵn. Đó mong muốn của các bên văn bản này tất cả các tài liệu liên quan được viết bằng tiếng Anh.

Thay đổi Điều khoản

Zerto quyền , đặc quyền của mình, thay đổi các điều khoản theo đó Zerto được cung cấp. Phiên bản mới nhất của Điều khoản sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước. Zerto khuyến khích Quý Khách định kỳ xem lại các điều khoản để cập nhật thông tin cập nhật của chúng tôi.